Δεν επιτρέπεται στο κοινό η είσοδος στις υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου και η εξυπηρέτηση γίνεται ηλεκτρονικά  στις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ραντεβού.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το κοινό που εξυπηρετούν και θα εξασφαλίσουν το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Κατόπιν της δημοσίευσης του Ν 4674/2020 - ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020 "Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις" σας ενημερώνουμε ότι βάσει της παρ. 2 του άρθρου 117 οι αιτήσεις υποβολής προτάσεων προς το Πράσινο Ταμείο για το ζητούμενο (v) της Ωριμότητας του εδαφίου 8 "ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ" του Τροποποιημένου Οδηγού θα πρέπει να συνοδεύονται από Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και όχι από Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για όσες προτάσεις έχουν ήδη υποβληθεί οριστικά εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς."

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Με την απόφαση 174.1/2020 του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου τροποποιήθηκε ο Οδηγός Διαχείρισης του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Έτη 2019 - 2020 - Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» (που είχε εγκριθεί με την απόφαση 165.2/2019 – ΑΔΑ: 6ΠΓ246Ψ844-ΧΔ6). Οι τροποποιήσεις έγιναν για το βέλτιστο του προγράμματος καθώς και για την διευκρίνιση ορισμένων επιμέρους προϋποθέσεων. Οι αντίστοιχες αλλαγές αφορούν και την πρόσκληση 7035/2-12-2019 με κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» (ΑΔΑ: 9ΠΓΟ46Ψ844-0ΕΖ), η οποία είναι σε εξέλιξη και έχει καταληκτική ημερομηνία την 8η Μαΐου 2020. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τον Τροποποιημένο Οδηγό όπου συμπεριλαμβάνονται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις. Επίσης αναρτώνται «Συχνές Ερωτήσεις» για τη διευκόλυνση των δικαιούχων και την αποσαφήνιση επιπλέον των σημείων που παρουσιάζουν κάποια δυσκολία.

Το Πράσινο Ταμείο ως φορέας αξιοποίησης των πράσινων πόρων δυνάμει του Ν.3889/10, έχει καταρτίσει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την «απόκτηση μέσω απαλλοτρίωσης ακινήτων, τα οποία δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως Κοινόχρηστοι Χώροι» όπως προβλέπεται στην περ. η παρ. 1 άρθρου 77 του Ν.4495/17.

Σκοπός του προγράμματος με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018» προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για τη δέσμευση πίστωσης προκειμένου να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση αμιγώς Κοινοχρήστων Χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα.

Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού όλης της χώρας.

Οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα υποβολής προτάσεων του Π.Τ. συμπληρώνοντας  το Ειδικό Έντυπο Συμμετοχής που έχει αναρτηθεί με τη παρούσα ανακοίνωση υποβολής προτάσεων καθώς και τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και στον Οδηγό Διαχείρισης του Προγράμματος.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την 3 Μαρτίου 2020 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Η πρόσκληση στο σύνολό της, το Ειδικό Έντυπο Συμμετοχής και ο Οδηγός Διαχείρισης επισυνάπτονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

 

Το Πράσινο Ταμείο ως φορέας αξιοποίησης των πράσινων πόρων δυνάμει του Ν.3889/10, έχει καταρτίσει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την «απόκτηση μέσω απαλλοτρίωσης ακινήτων, τα οποία δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως Κοινόχρηστοι Χώροι» όπως προβλέπεται στην περ. η παρ. 1 άρθρου 77 του Ν.4495/17.

Σκοπός του προγράμματος με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019» προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την απόκτηση αμιγώς Κοινοχρήστων Χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα.

Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού όλης της χώρας.

Τα αιτήματα των Ο.Τ.Α. αφορούν ώριμες απαλλοτριώσεις σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους στην υπηρεσία συμπληρώνοντας το Ειδικό Έντυπο Συμμετοχής που έχει αναρτηθεί με τη παρούσα ανακοίνωση υποβολής προτάσεων καθώς και τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και στον Οδηγό Διαχείρισης του Προγράμματος.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την 30η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Αυγούστου 2020, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Η πρόσκληση στο σύνολό της, το Ειδικό Έντυπο Συμμετοχής και ο Οδηγός Διαχείρισης επισυνάπτονται.

140 εκ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για το 2020

8 νέα προγράμματα

Πρόγραμμα για την Απολιγνιτοποίηση

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης για την προμήθεια Αναλωσίμων και Υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ #44.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.483,87€,  ΦΠΑ: 8.516,13€), για το έτος 2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE με τίτλο: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” – “LIFE RE-WEEE”

(Κωδικός έργου: LIFE 14 ENV/GR/000858).

(του άρθρου 117 Ν.4412/16)

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορα.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής και πρωτοκόλλησης των προσφορών είναι η 22/01/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ #62.496,00€ #, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 50.400,00 €, ΦΠΑ: 12.096,00 €) για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE με τίτλο έργου «Employing Land Stewardship to transform abandoned terraced landscapes into green infrastructures for a better adaptation to climate change (Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή)», με τον διακριτικό τίτλο “LIFE TERRACESCAPE” (κωδικός LIFE 16CCA/GR/000050) (του άρθρου 117 Ν.4412/16).

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής και πρωτοκόλλησης των προσφορών είναι η 17/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ LIFE:

LIFE18 GIE/GR/000899: «Πρόληψη περιβαλλοντικού εγκλήματος με ‘Έξυπνες’ επιθεωρήσεις» (Prevent of waste crime by Intelligence Based Inspections)

LIFE18 IPE/GR/000013: «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» (Circular Economy Implementation in Greece)

Η προθεσμία για υποβολή των προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου λήγει την 31-01-2020.