Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο της δράσης “Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων”, σε διάφορους δήμους της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και οι Δήμοι Αρχαίας Ολυμπίας και Αιγιαλείας, επισημαίνονται τα εξής:

 

Το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού του Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», ενέκρινε κατά το έτος 2012 τη χρηματοδότηση των Δήμων Αιγιαλείας και Αρχαίας Ολυμπίας, για τη δράση “Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων”. (Με βάσει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά για τους Δήμους Αρχαίας Ολυμπίας και Αιγιαλείας του κόστος αγοράς κάθε ποδηλάτου κυμαίνεται στα 390 €.)

 

Ανάλογες δράσεις χρηματοδοτήθηκαν και σε άλλους Δήμους, όπως πχ ο Δήμος Καρδίτσας, ο Δήμος Καβάλας, ο Δήμος Νέας Σμύρνης, ο Δήμος Αμαρουσίου, κλπ. Η δράση αφορά στην προμήθεια συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ποδήλατα, θέσεις στάθμευσης,  θέσεις φύλαξης, εξειδικευμένο και εξελιγμένο τεχνολογικά λογισμικό υποστήριξης ηλεκτρονικής διαδικασίας κλειδώματος, ηλεκτρονικής διαδικασίας αυτόματης πληρωμής, ενημέρωση για βλάβη, κα. Παράλληλα, προβλέπεται εκπαίδευση των χρηστών. Με τη χρήση του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων συντελείται μία ευρεία δράση περιβαλλοντικής και κυκλοφοριακής αναβάθμισης μιας περιοχής σε άμεση συνάρτηση με τα παρεχόμενα οφέλη σε κάθε δημότη ξεχωριστά, όπως είναι η εξυπηρέτησή του με την χρήση του ποδηλάτου ως προσιτού οδικού μέσου μεταφοράς, η ψυχαγωγία και η προσωπική του υγεία.

 

Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους του Ταμείου.

 

Η υλοποίηση πραγματοποιείται από τους δικαιούχους Δήμους, οι οποίοι και έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για τη σύνταξη των διακηρύξεων, τον ορισμό των απαιτούμενων επιτροπών διαγωνισμού, τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και την ανάθεση των έργων - προμηθειών στους αναδόχους. Το Πράσινο Ταμείο δεν δύναται και δεν του επιτρέπεται να αναμειχθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες αυτές, εφόσον δεν έχει τέτοιου είδους αρμοδιότητα. Όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την πληρωμή των Δήμων απαιτείται η προσκόμιση όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, τα οποία και ελέγχονται ενδελεχώς. Σημειώνεται, ότι μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των εγγράφων που αφορούν στον οικείο διαγωνισμό. Πριν, δε, την ολοκλήρωση της πληρωμής των δικαιούχων, τα σχετικά χρηματικά εντάλματα, θεωρούνται και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σε ημερίδα με τίτλο «Τα πράσινα επαγγέλματα στην Ελλάδα και οι νέες απαιτούμενες δεξιότητες», συμμετείχαν τα στελέχη του Πράσινου Ταμείου κ. Βιδάλη Άρτεμις και κ. Παρδάλη Αθανασία. Την ημερίδα, που διεξάχθηκε στις 15/11/2012 στην Αθήνα, διοργάνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Στόχος ήταν η ενημέρωση του κοινού για τις νέες προοπτικές απασχόλησης που προσφέρουν τα λεγόμενα «πράσινα επαγγέλματα», αλλά και για το ποια προσόντα θεωρούνται απαραίτητα για την άσκησή τους. Στην ημερίδα συμμετείχαν αναγνωρισμένοι επιστήμονες από διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Τα στελέχη του Πράσινου Ταμείου στην ομιλία τους αναφέρθηκαν στις ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης και Έρευνας που προσφέρει το Πράσινο Ταμείο μέσω Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. Ταυτόχρονα ανέλυσαν το πως τα χρηματοδοτούμενα έργα επηρεάζουν διάφορους τομείς της οικονομίας, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας για διάφορες ειδικότητες στο πεδίο των πράσινων επαγγελμάτων.

 

Σχετικό Υλικό

-          Ανακοίνωση ΕΟΠΠΕΠ

-          Πράσινο Ταμείο 

 

 

Τα στελέχη του Πράσινου Ταμείου κ. Ντεμίρη Λουκία και κ. Χαλκιαδάκη Ολυμπία συμμετείχαν στο 7ο OTSFORUM 2012, που έλαβε χώρα στις 15, 16 και 17/11/2012, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Στο FORUMσυμμετείχαν, είτε ως ομιλητές, είτε ως ακροατές, στελέχη τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου φορέα. Κύριος σκοπός ήταν η παρουσίαση και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά αφενός με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων που αυτές προσφέρουν και αφετέρου με την εφαρμογή καλών πρακτικών διοίκησης και λειτουργίας φορέων.

Τα στελέχη του Πράσινου Ταμείου, στην παρουσίασή τους περιέγραψαν τους στόχους του Πράσινου Ταμείου, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει, τον τρόπο με τον οποίο οι Φορείς μπορούν να επωφεληθούν αυτών, την ευρύτερη λειτουργία του, τα προβλήματα που παρουσιάζονται και τον τρόπο αντιμετώπισής τους, τις καλές πρακτικές που ακολουθούνται, καθώς και το πώς η ευρεία χρήση των ΤΠΕ υποστηρίζει ουσιαστικά και διευκολύνει σημαντικά το έργο του. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις εκπροσώπων διαφόρων οργανισμών/φορέων και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης και διοίκησης των δημόσιων οργανισμών και των νέων δρόμων που ανοίγονται μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και της καινοτομίας.

 

 

Σχετικό Υλικό

7o OTS Forum

-  Παρουσίαση Πράσινου Ταμείου

-  Βίντεο Παρουσίασης

 

 

 

 

Συνεδρίαση Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος στη Βουλή - 22/11/2012

 

Ενημέρωση της Επιτροπής από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, Κωνσταντίνο Σερράο, για τις δράσεις και τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου, σε ειδική συνεδρίαση με θέμα τα Οικονομικά Εργαλεία για το περιβάλλον.

Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, κ.Κωνσταντίνος Σερράος συμμετείχε ως ομιλητής, στην ημερίδα με τίτλο «Επίδραση των φυτεμένων δωμάτων στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στο Δήμο Θεσσαλονίκης», που έλαβε χώρα στις 13/11/2012, στη Θεσσαλονίκη. Η ημερίδα οργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «δώμαTHESS» , το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Περιβαλλοντική έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012».  Στην ημερίδα παρευρέθησαν μεταξύ άλλων διακεκριμένοι ομιλητές από το ΑΠΘ, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-ΤΚΜ κ. Κονακλίδης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δεντροστοιχιών, Αλσών και Φυτωρίων του Δ. Θεσ/νίκης κ. Σωτηριάδης.

Ο ως άνω Διαγωνισμός προκηρύχθηκε από την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε. (ΕΑΧΑ ΑΕ) με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, τον Μάιο του 2012 και αφορούσε νέους αρχιτέκτονες μέχρι 40 ετών. Σκοπός του Διαγωνισμού ήταν η αναζήτηση προτάσεων για το βασικό κύτταρο της πόλης, το Οικοδομικό Τετράγωνο. Επειδή η ελληνική πόλη χαρακτηρίζεται από μικρά οικοδομικά τετράγωνα με πυκνό δίκτυο δρόμων, στενά πεζοδρόμια και κατακερματισμένους χώρους πρασίνου, στόχος ήταν η δημιουργία ενός μεγαλύτερου πλέον οικοδομικού τετραγώνου (οικοδομικά  τετράγωνα Χ 4, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ 4) που θα επηρεάσει θετικά το μικροκλίμα της περιοχής, την ποιότητα ζωής, την εικόνα αλλά και τη λειτουργία του δημόσιου χώρου.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελούσε η ελεύθερη επιλογή 4 τυπικών οικοδομικών τετραγώνων σε γειτονιές του Δήμου Θεσσαλονίκης, εκτός του Ιστορικού Κέντρου της πόλης, με υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον (που οφείλεται είτε σε υψηλούς συντελεστές δόμησης, είτε σε υψηλή πυκνότητα, είτε σε έλλειψη χώρων πρασίνου, κοινοχρήστων ή κοινωφελών εγκαταστάσεων, είτε σε απαξίωση παλαιού κτηριακού αποθέματος κ.λπ.) και η κατάθεση πρότασης για την αξιοποίηση του «σταυρού», των ενδιάμεσων δηλαδή δρόμων, συνδυάζοντάς τους με υφιστάμενα κενά ή ακάλυπτους χώρους.

 

Υπεβλήθησαν 25 Προτάσεις. Η επταμελής Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους αρχιτέκτονες Ζήση Κοτιώνη - Πρόεδρο (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Κωνσταντίνο Πανηγύρη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Ανδρέα Λαμπρόπουλο, Μαρίνα Φιλιπποπούλου, Χαρίκλεια Χριστοδούλου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Ανδρέα Κούρκουλα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) και Αγαμέμνονα Φιλιππίδη συνήλθε στις 17/10/2012 και παρέμεινε σε ολομέλεια σε όλη τη διάρκεια των εργασιών της. Η Επιτροπή διαπίστωσε το υψηλό επίπεδο και την ποικιλία των προσεγγίσεων καθώς και το ότι οι Προτάσεις και το εύρος της συμμετοχής τεκμηριώνουν τον έντονο προβληματισμό της νέας γενιάς των Ελλήνων αρχιτεκτόνων για την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης.

 

Στο πλαίσιο της σχετικής προκήρυξης απενεμήθησαν 5 ισότιμα Βραβεία και 2 Εξαγορές, ως εξής:

 

(5) ΙΣΟΤΙΜΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

 

04092002AG (περιοχή Κλεάνθους)

Ανδριάνα Λίμπα

Παναγιώτα Μουρατίδου

 

120ΤΚ54630 (περιοχή Μαβίλη)

Ασημίνα Χατζημανώλη

Αλεξάνδρα Μαραντίδου

Γεώργιος Πέτρος Λαζαρίδης

 

13101223ΑΒ (περιοχή Αγ. Τριάδος)

Θωμάς Δαλαμπούρας

Παναγιώτα Στεργίου

Εμμανουήλ Ταβλαδάκης

 

46379393ΚΜ (περιοχή Χαριλάου)

Μαρίνα-Ιώ Τζάννες

Αικατερίνη Φούκα

 

51161849ΡΜ (περιοχή Γρηγορίου Ε’)

Μαρία Στεφανίδη

Παναγιώτης Τσιμπιρίδης

 

(2) ΕΞΑΓΟΡΕΣ

 

12117911ΑΖ (περιοχή Αρχαιολογικού Μουσείου)

Μαρία Αβραμίδου

 

43270729LJ (περιοχή Γρηγορίου Ε’)

Σουλτάνα Κάτσιου

Αδαμαντία Γιουβανάκη

 

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού έχουν επίσης σταλεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, του ΥΠΕΚΑ και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΧΑ Α.Ε. (www.astynet.gr).

 

Θα ακολουθήσει έκθεση στην Θεσσαλονίκη με όλες τις συμμετοχές (με ελεύθερη είσοδο στο κοινό) και η ΕΑΧΑ Α.Ε. θα μεριμνήσει για σχετική έκδοση.

Στα πλαίσια του έργου «δώμαTHESS», το οποίο έχει ενταχθεί στο ΧΠ «Περιβαλλοντική έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012» του Πράσινου Ταμείου, διοργανώνεται ημερίδα την Τρίτη 13/11/2012 στις 15.30. Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Νέου Δημαρχειακού Μεγάρου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

Το έργο αφορά στην προσομοίωση της εφαρμογής των Φυτεμένων Δωμάτων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στο Δήμο Θεσσαλονίκης με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης.

 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του έργου «δώμαTHESS» (http://www.domathess.gr/news.html)

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ