Εκτύπωση

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο της δράσης “Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων”, σε διάφορους δήμους της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και οι Δήμοι Αρχαίας Ολυμπίας και Αιγιαλείας, επισημαίνονται τα εξής:

 

Το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού του Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», ενέκρινε κατά το έτος 2012 τη χρηματοδότηση των Δήμων Αιγιαλείας και Αρχαίας Ολυμπίας, για τη δράση “Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων”. (Με βάσει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά για τους Δήμους Αρχαίας Ολυμπίας και Αιγιαλείας του κόστος αγοράς κάθε ποδηλάτου κυμαίνεται στα 390 €.)

 

Ανάλογες δράσεις χρηματοδοτήθηκαν και σε άλλους Δήμους, όπως πχ ο Δήμος Καρδίτσας, ο Δήμος Καβάλας, ο Δήμος Νέας Σμύρνης, ο Δήμος Αμαρουσίου, κλπ. Η δράση αφορά στην προμήθεια συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ποδήλατα, θέσεις στάθμευσης,  θέσεις φύλαξης, εξειδικευμένο και εξελιγμένο τεχνολογικά λογισμικό υποστήριξης ηλεκτρονικής διαδικασίας κλειδώματος, ηλεκτρονικής διαδικασίας αυτόματης πληρωμής, ενημέρωση για βλάβη, κα. Παράλληλα, προβλέπεται εκπαίδευση των χρηστών. Με τη χρήση του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων συντελείται μία ευρεία δράση περιβαλλοντικής και κυκλοφοριακής αναβάθμισης μιας περιοχής σε άμεση συνάρτηση με τα παρεχόμενα οφέλη σε κάθε δημότη ξεχωριστά, όπως είναι η εξυπηρέτησή του με την χρήση του ποδηλάτου ως προσιτού οδικού μέσου μεταφοράς, η ψυχαγωγία και η προσωπική του υγεία.

 

Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους του Ταμείου.

 

Η υλοποίηση πραγματοποιείται από τους δικαιούχους Δήμους, οι οποίοι και έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για τη σύνταξη των διακηρύξεων, τον ορισμό των απαιτούμενων επιτροπών διαγωνισμού, τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και την ανάθεση των έργων - προμηθειών στους αναδόχους. Το Πράσινο Ταμείο δεν δύναται και δεν του επιτρέπεται να αναμειχθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες αυτές, εφόσον δεν έχει τέτοιου είδους αρμοδιότητα. Όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την πληρωμή των Δήμων απαιτείται η προσκόμιση όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, τα οποία και ελέγχονται ενδελεχώς. Σημειώνεται, ότι μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των εγγράφων που αφορούν στον οικείο διαγωνισμό. Πριν, δε, την ολοκλήρωση της πληρωμής των δικαιούχων, τα σχετικά χρηματικά εντάλματα, θεωρούνται και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.