Εκτύπωση

Διευκρινίσεις επί του κειμένου του Συμφώνου Αποδοχής Όρων (Σ.ΑΠ.Ο.)

Αναφορικά με την ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 5182/9-10-2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου και έχοντας υπόψιν το κείμενο του Συμφώνου Αποδοχής Όρων (Σ.ΑΠ.Ο.) το οποίο έχει αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους δικαιούχους Δήμους, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Ι. Αναφορικά με το άρθρο 6 «Παρακολούθηση Ενταγμένου Έργου» και ειδικότερα όσον αφορά στην παρ. (β):

Με τον όρο «Να λειτουργεί μηχανισμός πιστοποίησης εκτέλεσης του έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, και κανονικότητά τους», νοούνται τα όργανα και οι διαδικασίες του Δήμου που εξασφαλίζουν την καλή εκτέλεση του ενταγμένου έργου, εκτός των περιπτώσεων που από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ειδική διαδικασία πιστοποίησης, όπως για παράδειγμα στις Παιδικές Χαρές.

ΙΙ. Αναφορικά με το άρθρο 5 «Τροποποιήσεις σύμβασης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο / παράταση προθεσμιών), και ειδικότερα όσον αφορά στις παρατάσεις προθεσμιών του έργου:

Σας ενημερώνουμε ότι αρμόδιο όργανο για τη λήψη της Απόφασης για τη νόμιμη παράταση του έργου είναι η Προϊσταμένη Αρχή βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την εκτέλεση των δημοσίων έργων / προμηθειών και όχι το Πράσινο Ταμείο. Στο Πράσινο Ταμείο κοινοποιούνται οι σχετικές παρατάσεις, ενώ κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για την πληρωμή της δαπάνης, αποστέλλονται μεταξύ άλλων η αρχική Σύμβαση και οι νόμιμες παρατάσεις της: (http://www.prasinotameio.gr/images/documents/programmata/CHECK_LIST_ASTIKI_2017.pdf)

Το Πράσινο Ταμείο δεν εγκρίνει τις νόμιμες παρατάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του ενταγμένου έργου. Αν κατά τον έλεγχο πληρωμής της δαπάνης προκύπτει ότι το έργο δεν εξελίσσεται ομαλά, τότε η χρηματοδότηση δύναται να διακοπεί. Για το λόγο αυτό έχει προβλεφθεί συγκεκριμένος όρος στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων (Σ.ΑΠ.Ο.), στην παρ. 4 του άρθρου 5 του και συγκεκριμένα «Ο Δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει το Πράσινο Ταμείο σε κάθε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου, κοινοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις κατά την υποβολή για την πληρωμή της δαπάνης. Στην περίπτωση που η υλοποίηση του έργου δεν καθίσταται εφικτή εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και το έργο δεν εξελίσσεται ομαλά, η χρηματοδότηση του έργου από το Πράσινο Ταμείο δύναται να διακοπεί και το Πράσινο Ταμείο μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση ένταξης του έργου, χωρίς να απαιτείται συμφωνία του Δικαιούχου».