Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ διακηρύσσει συνοπτικό δημόσιο Διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης για την προμήθεια (1 γεφυροπλάστιγγας, 1 περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος και 3 παλετοφόρων), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ # 60.000,00 €#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.387,10 €,  ΦΠΑ: 11.612,90 €) για το έτος 2018, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE με τίτλο: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” – “LIFE RE-WEEE” (Κωδικός έργου: LIFE 14 ENV/GR/000858) (του άρθρου 117 Ν.4412/16)

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν τις προσφορές τους για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη γραμματεία του Πράσινου Ταμείου ορίζεται η Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13.00 μ.μ.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018 ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2018-2020

Το Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους της χώρας οι οποίοι στις κατηγορίες α) Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων και β) Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμοι και Δήμοι Πρωτεύουσες Νομών, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), να υποβάλλουν προτάσεις για τη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018»

 

 

Το Πράσινο Ταμείο ως φορέας αξιοποίησης των πράσινων πόρων και στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη διαμόρφωση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προτίθεται να καταρτίσει πρόγραμμα σχετικά με ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων και καλεί τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού να υποβάλλουν σχετικές προτάσεις.

Τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο ΜΕΤΡΟ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2018»

 

Υποβλήθηκαν 31 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.479.008,59 €. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Πρόσκληση των αρμόδιων υπηρεσιών για υποβολή αιτημάτων ένταξης έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς που αφορούν σε απόβλητα άγνωστης προέλευσης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραότητας 1 (Αστική Αναζωογόνηση) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για το Έτος 2018" του Πράσινου Ταμείου. 

Attachments:
Download this file (4426.pdf)4426.pdf

 

Αποφασίστηκε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προτάσεων έως και την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr). Οι λοιπές προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται από την σχετική Πρόσκληση και τον Οδηγό αυτής παραμένουν σε ισχύ. Στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου βρίσκονται επίσης αναρτημένες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

 

(http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/anakoinoseis/nea-prasinou-tameiou/312-1-1-2018-2017-2018)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3.8.2018

 

Κατά την προγραμματισμένη συνεδρίαση της 2/8/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου εξέφρασε την βαθιά λύπη του για την αδόκητη απώλεια των συνανθρώπων μας από την πρόσφατη πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής και την συμπαράσταση της διοίκησης και των εργαζομένων προς τα θύματα της καταστροφής.

Το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο των νομοθετημένων σκοπών και αρμοδιοτήτων του έχει χρέος να συμβάλλει στις προσπάθειες για την ανάταξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της πληγείσας περιοχής αλλά και ευρύτερα, χρηματοδοτώντας και υποστηρίζοντας έργα και δράσεις που θα αναλάβουν οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι φορείς και η αυτοδιοίκηση.

Για το σκοπό αυτό, η διοίκηση του Πράσινου Ταμείου συνεργάζεται με την πολιτική ηγεσία και τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.