Μετά την ψήφιση του Ν.4599/2019 και το άρθρο 22 αυτού, το οποίο εμπεριέχει ρυθμίσεις για τα ΣΒΑΚ, το Πράσινο Ταμείο ως Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούται να εφαρμόσει τα οριζόμενα στο προαναφερθέν άρθρο και συνακόλουθα να αναπροσδιορίσει και κάποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 19.03.2018 ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου (αρχείο Δικαιολογητικά Πληρωμής ΣΒΑΚ.xlsx), για την αποπληρωμή από το Πράσινο Ταμείο (το 30% του συνολικού ποσού), απαιτούνταν η υποβολή του ολοκληρωμένου ΣΒΑΚ (σύνολο μελετών, σχεδίων, κτλ)  σε ηλεκτρονική μορφή και της απόφασης έγκρισης του ΣΒΑΚ από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο

Πλέον, κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 22 του Ν. 4599/2019 το υπόψη ΣΒΑΚ, πριν την υποβολή του στο Πράσινο Ταμείο, θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ως ολοκληρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, να εμπεριέχει τις γνωμοδοτήσεις από τις υπηρεσίες των Υπουργείων που προβλέπονται στην παρ. 9 του εν λόγω άρθρου και εν συνεχεία να έχει εγκριθεί με Απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α. α΄βαθμού.

Η ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση στο Πράσινο Ταμείο των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Ολοκληρωμένο ΣΒΑΚ (σύνολο μελετών, σχεδίων, κτλ) σε ηλεκτρονική μορφή
  • Πράξη χαρακτηρισμού του ΣΒΑΚ ως ολοκληρωμένου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών
  • Σχετικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρ 9. του άρθρου 22 του Ν. 4599/2019
  • Απόφασης έγκρισης του εκπονηθέντος ΣΒΑΚ από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο

 

ΔΗΜΟΣ

ΠΟΣΟ

1

Καρδίτσας

15.000,00 €

2

Ηρακλείου

15.000,00 €

3

Ηγουμενίτσας

10.000,00 €

4

Σάμου

10.000,00 €

5

Δελφών

10.000,00 €

6

Γρεβενών

10.000,00 €

7

Ξάνθης

10.000,00 €

8

Τρικκαίων

10.000,00 €

9

Κοζάνης

10.000,00 €

10

Ρεθύμνης

10.000,00 €

11

Βόλου

10.000,00 €

12

Νίκαιας - Άγ. Ιωάννη Ρέντη

10.000,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ:

130.000,00 €

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων προς σύναψη δώδεκα (12) Συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση έργων Life

Το Πράσινο Ταμείο, δυνάμει της 153.4/ 27.03.2019 (ΑΔΑ: ΨΥ6Μ46Ψ844-ΧΤΑ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2019», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» και συγκεκριμένα στον Α.Π. 3: Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019.

Attachments:
Download this file (ΑΠΟΦΑΣΗ 153.4_OE.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ 153.4

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (του άρθρου 117 Ν.4412/16)

για την ανάθεση σύμβασης για την προμήθεια Αναλωσίμων και Υλικών στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE με τίτλο: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” – “LIFE RE-WEEE

(Κωδικός έργου: LIFE 14 ENV/GR/000858)

Το Πράσινο Ταμείο καλέι τους Δήμους της χώρας οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν οικισμούς με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων και οι οποίοι είχαν αποκλειστεί από την πρώτη και τη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος:

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018» - Γ΄ Πρόσκληση, Νοέμβριος 2018

 

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΗΝ 6η ΜΑΪΟΥ 2019