Εγκεκριμένα  Χρηματοδοτικά προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2017

 Προϋπολογισμός

Υπουργική Απόφαση 

Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα 201712,8 εκ. ευρώ Υ.Α Συνεχιζόμενα 2017

 Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2017                                    

10,08  εκ.ευρώ

ΥΑ Δασών 2017

Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης 2017

2,37 εκ.ευρώ

ΥΑ Γαλ.Ταμείο 2017

Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 20174,5 εκ. ευρώ Υ.Α. Φυσ. Περ. & Καιν. Δρασεις 2017
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 20179,21 εκ. ευρώ  Υ.Α. Φ.Δ.Π.Π. 2017
Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 201729,51 εκ. ευρώ Υ.Α. Δρασ. Περ. Ισ. 2017
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 20171,5 εκ. ευρώ Υ.Α. Life 2017

 

 

 

 

 

 

 

  • Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για την συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης των δύο Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν 2 Κέντρα ΔιαλογήςΤαξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις Περιφέρειες Αττικής (EL30) και Κεντρικής Μακεδονίας (EL52) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” –“LIFE RE-WEEE” (Κωδικός έργου: LIFE 14 ENV/GR/000858).
  • Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίστηκε η Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00. 

  • Απόφαση Παράτασης

Για τη συμμετοχή σε διαδικασία ανάδειξης των δύο Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν 2 Κέντρα Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις Περιφέρειες Αττικής (EL30) και Κεντρικής Μακεδονίας (EL52) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)”

Ενόψει της συνεργασίας του Πράσινου Ταμείου με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με τη διαμόρφωση των προδιαγραφών, για την εκπόνηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από τους Δήμους, παρακαλούνται οι επιλεγμένοι προς χρηματοδότηση Δήμοι, να μην προβούν σε έναρξη των διαδικασιών προκήρυξης των ΣΒΑΚ, μέχρι να υπάρξει σχετική ανακοίνωση από το Πράσινο Ταμείο.