Στις περιπτώσεις που απαιτείται διαχωρισμός επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δαπανών, ανατρέξτε στο σημείο: Ενότητα 2, Ερώτηση 12, Παράγραφο Γ  του συνημμένου αρχείου «ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ V.5»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017»

ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»