ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017»

ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

Αφορά στους Δήμους της χώρας, που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, βάσει της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ  είτε του μόνιμου πληθυσμού (ΦΕΚ 698/Β/2014) είτε του πραγματικού – de facto πληθυσμού (ΦΕΚ 699/Β/2014).

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες" και κρίθηκαν επιτυχούσες παρατίθενται στους Πίνακες 1 και 2 παρακάτω.