Αφορά στους Δήμους της χώρας, που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, βάσει της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ  είτε του μόνιμου πληθυσμού (ΦΕΚ 698/Β/2014) είτε του πραγματικού – de facto πληθυσμού (ΦΕΚ 699/Β/2014).

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες" και κρίθηκαν επιτυχούσες παρατίθενται στους Πίνακες 1 και 2 παρακάτω.

  • Τελικά αποτελέσματα της 2ης Φάσης της διαδικασία αξιολόγησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των δύο Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν τα 2 Κέντρα Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις ευρύτερες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE 14 ENV/GR/000858 με τίτλο: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” (LIFE RE-WEEE).
  • Απόφαση 123.11/28.07.2017 Δ.Σ
  • 3ο Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Υπομέτρο

Αριθμός Αιτήσεων

Προϋπολογισμός Αιτήσεων

B

7

277.878,00 €

A.1.2

4

163.205,00 €

A.3.8

4

172.567,40 €

A.2.4

3

149.000,00 €

A.2.5

3

146.700,00 €

A.4.1

3

149.635,00 €

A.4.2

3

149.500,00 €

A.3.9

2

89.973,09 €

A.2.1

1

49.950,00 €

A.2.7

1

50.000,00 €

A.3.1

1

49.886,00 €

A.3.2

1

49.482,00 €

A.3.3

1

28.592,90 €

A.3.6

1

45.250,00 €

-

1

40.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

36

1.611.619,39 €

2o Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Φάσης της διαδικασία αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των δύο Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν τα 2 Κέντρα Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις ευρύτερες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE 14 ENV/GR/000858 με τίτλο: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” (LIFE RE-WEEE)

Αποτελέσματα 1ης Φάσης Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των δύο Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν τα 2 Κέντρα Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις ευρύτερες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE 14 ENV/GR/000858 με τίτλο: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” (LIFE RE-WEEE