Συνεχιζόμενα  Χρηματοδοτικά  προγράμματα

Πράσινου Ταμείου 2016

 Προϋπ/σμός

Υπουργική Απόφαση /Δικαιούχοι / Επιμέρους Κατανομές/Αποφάσεις Δ.Σ.

 «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2016» 

 

6,87 εκ. ευρώ

Υ.Α. «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2016» 

 

Απόφαση 100.4/2016 

 

 

 

 

Εγκεκριμένα  Χρηματοδοτικά  προγράμματα

Πράσινου Ταμείου 2016

 Προϋπ/σμός

Υπουργική Απόφαση / Προσκλήσεις

 

«Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2016»                                                          

 11,3 εκ.ευρώ

 

 

ΥΑ Δασών 2016

 

«Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης 2016»

 2,431 εκ.ευρώ

ΥΑ Γαλ.Ταμείο 2016

«Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2016» 2 εκ. ευρώ Υ.Α. Καιν. Περιβ. Δράσεις 2016
«Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» 8,84 εκ. ευρώ  Υ.Α. Διαχ. Φυσ. Περιβάλλοντος 2016

 

 

Εγκεκριμένα  Χρηματοδοτικά  προγράμματα

Πράσινου Ταμείου 2015

 Προϋπ/σμός

Υπουργική Απόφαση / Προσκλήσεις

 

«Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2015»                                                          

 7,39 εκ.ευρώ

 

 

ΥΑ Δασών 2015

 

«Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης 2015»

 1,72 εκ.ευρώ

ΥΑ Γαλ.Ταμείο 2015

 

 

Συνεχιζόμενα  Χρηματοδοτικά  προγράμματα

Πράσινου Ταμείου 2015

 Προϋπ/σμός

Υπουργική Απόφαση /Δικαιούχοι / Επιμέρους Κατανομές

Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενο προς χρηματοδότηση Πρόγραμμα για την Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και  Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014-Α.Π.4» 

 

7,1 εκ. ευρώ

Υ.Α. «Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα για την Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και  Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014-Α.Π.4» 

 

Οδηγός Διαχείρησης 

Έντυπο Συμμετοχής

 

«ΥΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  ΔΑΣΩΝ 2015»                                                          

 

 

 

6,49 εκ.ευρώ

 

 

ΥΑ Δάση 2015 Συνεχιζόμενα

 

 

Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων έργων, προμηθειών και δράσεων που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου».

4,22 εκ.ευρώ 

Πληρωμή ηδη ενταγμένων έργων, προμηθειών και δράσεων

Αστική-Βιώσιμη κινητικότητα

Πολεοδομικος Σχεδιασμός

Έρευνα

Φυσικό Περιβάλλον

Κοινόχρηστοι

ΕΤΕΡΠΣ

Τεχνική Βοήθεια

Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα έτους 2015

 21,32 εκ.ευρώ

 

ΥΑ 2040 Συνεχιζομενα Έργα έτους 2015

88.2 Απόφαση ΔΣ Με Συνεχιζόμενα