Παρακαλούμε δείτε συνημμένη την επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου LIFE16 CCA/GR/000050 - Terrascape με πλήρη τίτλο «Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (Employing land stewardship to transform abandoned terracedlandscapes into green infrastructures for a better adaptation to climate change)

Παρακαλούμε δείτε συνημμένη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου LIFE με πλήρη τίτλο: «Ανάπτυξη και επίδειξη υποδειγμάτων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» - Development and Demonstration of Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Prevention and Reuse Paradigms (LIFE14 ENV/GR/000858).

Δελτίο Τύπου

για τις αποφάσεις του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου

Συνεδρίαση 164/14-11-2019

Το Πράσινο Ταμείο καλεί όλους τους δήμους που έχουν ενταγμένα έργα σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα για τα οποία έχουν διαμορφωθεί Ειδικοί Δεσμευμένοι Λογαριασμοί (Escrow Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων να καλύψουν όποιες εκκρεμότητες υπογραφών υπάρχουν (είτε λόγω παράτασης σύμβασης, είτε λόγω εκλογής νέου Δημάρχου - αλλαγής Δημοτικού Συμβουλίου), προκειμένου να εξελίσσονται απρόσκοπτα οι πληρωμές των έργων.

Παρακαλούνται οι εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή να προσέρχονται στα γραφεία του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, επί της οδού Ακαδημίας 40, ΑΘΗΝΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο.