Μετά την ψήφιση του Ν.4599/2019 και το άρθρο 22 αυτού, το οποίο εμπεριέχει ρυθμίσεις για τα ΣΒΑΚ, το Πράσινο Ταμείο ως Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούται να εφαρμόσει τα οριζόμενα στο προαναφερθέν άρθρο και συνακόλουθα να αναπροσδιορίσει και κάποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 19.03.2018 ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου (αρχείο Δικαιολογητικά Πληρωμής ΣΒΑΚ.xlsx), για την αποπληρωμή από το Πράσινο Ταμείο (το 30% του συνολικού ποσού), απαιτούνταν η υποβολή του ολοκληρωμένου ΣΒΑΚ (σύνολο μελετών, σχεδίων, κτλ)  σε ηλεκτρονική μορφή και της απόφασης έγκρισης του ΣΒΑΚ από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο

Πλέον, κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 22 του Ν. 4599/2019 το υπόψη ΣΒΑΚ, πριν την υποβολή του στο Πράσινο Ταμείο, θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ως ολοκληρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, να εμπεριέχει τις γνωμοδοτήσεις από τις υπηρεσίες των Υπουργείων που προβλέπονται στην παρ. 9 του εν λόγω άρθρου και εν συνεχεία να έχει εγκριθεί με Απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α. α΄βαθμού.

Η ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση στο Πράσινο Ταμείο των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Ολοκληρωμένο ΣΒΑΚ (σύνολο μελετών, σχεδίων, κτλ) σε ηλεκτρονική μορφή
 • Πράξη χαρακτηρισμού του ΣΒΑΚ ως ολοκληρωμένου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών
 • Σχετικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρ 9. του άρθρου 22 του Ν. 4599/2019
 • Απόφασης έγκρισης του εκπονηθέντος ΣΒΑΚ από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο

Το Πράσινο Ταμείο, Αποφασίζει (ΔΣ 161.2/2019) την εκδήλωση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για τη «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2019 - 2020» και καλεί τους δυνητικά δικαιούχους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού να υποβάλλουν αντίστοιχες προτάσεις στις επιλέξιμες κατηγορίες της παρούσας πρόσκλησης.

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

 1. Οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. (Δήμοι) οι οποίοι εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες σύμφωνα με την ταξινόμηση του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»):
  1. Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων.   Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται όλοι οι δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού,Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών και της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Καλαμαριάς, Κορδελιού - Ευόσμου, Νεάπολης - Συκεών, Παύλου Μελά και Πυλαίας -Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
  2. Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμοι και Δήμοι Πρωτεύουσες Νομών.    Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται όλοι οι ηπειρωτικοί δήμοι, καθώς και οι δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με πληθυσμό άνω των25.000 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής τη ςΕλληνικής Στατιστικής Αρχής, καθώς και οι δήμοι που αποτελούν πρωτεύουσα νομού, περιλαμβανομένων και των νησιωτικών νομών.
 2. Οι Περιφέρειες της Χώρας.
 3. Το Υπουργείο Π.ΕΝ. και τα υπόλοιπα Υπουργεία της Ελληνικής Κυβέρνησης.