Δεν επιτρέπεται στο κοινό η είσοδος στις υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου και η εξυπηρέτηση γίνεται ηλεκτρονικά  στις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ραντεβού.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το κοινό που εξυπηρετούν και θα εξασφαλίσουν το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Κατόπιν της δημοσίευσης του Ν 4674/2020 - ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020 "Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις" σας ενημερώνουμε ότι βάσει της παρ. 2 του άρθρου 117 οι αιτήσεις υποβολής προτάσεων προς το Πράσινο Ταμείο για το ζητούμενο (v) της Ωριμότητας του εδαφίου 8 "ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ" του Τροποποιημένου Οδηγού θα πρέπει να συνοδεύονται από Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και όχι από Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για όσες προτάσεις έχουν ήδη υποβληθεί οριστικά εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς."

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Με την απόφαση 174.1/2020 του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου τροποποιήθηκε ο Οδηγός Διαχείρισης του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Έτη 2019 - 2020 - Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» (που είχε εγκριθεί με την απόφαση 165.2/2019 – ΑΔΑ: 6ΠΓ246Ψ844-ΧΔ6). Οι τροποποιήσεις έγιναν για το βέλτιστο του προγράμματος καθώς και για την διευκρίνιση ορισμένων επιμέρους προϋποθέσεων. Οι αντίστοιχες αλλαγές αφορούν και την πρόσκληση 7035/2-12-2019 με κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» (ΑΔΑ: 9ΠΓΟ46Ψ844-0ΕΖ), η οποία είναι σε εξέλιξη και έχει καταληκτική ημερομηνία την 8η Μαΐου 2020. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τον Τροποποιημένο Οδηγό όπου συμπεριλαμβάνονται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις. Επίσης αναρτώνται «Συχνές Ερωτήσεις» για τη διευκόλυνση των δικαιούχων και την αποσαφήνιση επιπλέον των σημείων που παρουσιάζουν κάποια δυσκολία.

Στο πλαίσιο εξασφάλισης ετοιμότητας και προληπτικών δράσεων για τον περιορισμό διάδοσης Κορονωϊού COVID-19, θεωρώντας  ότι η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων,επισκεπτών, αλλά και των πολιτών της περιοχής που δραστηριοποιούμαστε έχει ύψιστη προτεραιότητα

την Παρασκευή 13/3/2020 το Πράσινο Ταμείο θα παραμείνει κλειστό λόγω ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

που  θα υλοποιηθεί στην Βίλα Καζούλη, για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Από την Δευτέρα 16/3/2020 το Πράσινο Ταμείο θα λειτουργήσει κανονικά.