Συνεχιζόμενα  Χρηματοδοτικά  προγράμματα

Πράσινου Ταμείου 2015

 Προϋπ/σμός

Υπουργική Απόφαση /Δικαιούχοι / Επιμέρους Κατανομές

Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενο προς χρηματοδότηση Πρόγραμμα για την Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και  Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014-Α.Π.4» 

 

7,1 εκ. ευρώ

Υ.Α. «Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα για την Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και  Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014-Α.Π.4» 

 

Οδηγός Διαχείρησης 

Έντυπο Συμμετοχής

 

«ΥΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  ΔΑΣΩΝ 2015»                                                          

 

 

 

6,49 εκ.ευρώ

 

 

ΥΑ Δάση 2015 Συνεχιζόμενα

 

 

Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων έργων, προμηθειών και δράσεων που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου».

4,22 εκ.ευρώ 

Πληρωμή ηδη ενταγμένων έργων, προμηθειών και δράσεων

Αστική-Βιώσιμη κινητικότητα

Πολεοδομικος Σχεδιασμός

Έρευνα

Φυσικό Περιβάλλον

Κοινόχρηστοι

ΕΤΕΡΠΣ

Τεχνική Βοήθεια

Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα έτους 2015

 21,32 εκ.ευρώ

 

ΥΑ 2040 Συνεχιζομενα Έργα έτους 2015

88.2 Απόφαση ΔΣ Με Συνεχιζόμενα