Εγκεκριμένα  Χρηματοδοτικά προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2017

 Προϋπολογισμός

Υπουργική Απόφαση 

Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα 201712,8 εκ. ευρώ Υ.Α Συνεχιζόμενα 2017

 Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2017                                    

10,08  εκ.ευρώ

ΥΑ Δασών 2017

Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης 2017

2,37 εκ.ευρώ

ΥΑ Γαλ.Ταμείο 2017

Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 20174,5 εκ. ευρώ Υ.Α. Φυσ. Περ. & Καιν. Δρασεις 2017
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 20179,21 εκ. ευρώ  Υ.Α. Φ.Δ.Π.Π. 2017
Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 201729,51 εκ. ευρώ Υ.Α. Δρασ. Περ. Ισ. 2017
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 20171,5 εκ. ευρώ Υ.Α. Life 2017