Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες" και κρίθηκαν επιτυχούσες παρατίθενται στους Πίνακες 1 και 2 παρακάτω.

Πίνακας 1. Επιτυχούσες προτάσεις Υπο-μέτρου Α "Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού."

A/A

Συντονιστής Φορέας

ΤΙΤΛΟΣ

Προϋπολογισμός

1

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Δράση Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων στη Δυτική Μακεδονία

49.945,00 €

2

MEDASSET Ελλάς

Αλιείς, θαλάσσιες χελώνες και καρχαρίες: συμμαχία για συμβίωση

49.690,00 €

3

Παγκόσμιο Ταμείο για τη φύση - WWF Ελλάς

Η φωτιά δεν παίζει, μην παίζεις με το μέλλον του τόπου σου. Τοπική εκστρατεία ευαισθητοποίησης και εμπλοκής του κοινού και ειδικών ομάδων πληθυσμού για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

50.000,00 €

4

SciCo - ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΩ

50.000,00 €

5

Καλλιστώ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση

Βελτίωση όρων συνύπαρξης του ανθρώπου με τα μεγάλα σαρκοφάγα και ενθάρρυνση ενεργούς συμμετοχής πολιτών στις προσπάθειες διατήρησής τους

50.000,00 €

6

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Επι-στροφή στη Βρύση

49.000,00 €

7

Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής

Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας

50.000,00 €

8

Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και από Δήμων Επαρχίας Ελασσόνας "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" (Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ)

Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και τη διάτηρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλοβρύσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) – KarlaSchool

50.000,00 €

9

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Πρόληψη για Μαθητές

49.997,40 €

10

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ

Αστική Γεωργία - Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση κατοίκων περιοχών με χαρακτηριστικά φτωχοποίησης

49.482,00 €

11

ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων

Πράσινες Διαδρομές σε όμορους Δήμους

45.250,00 €

 

Πίνακας 2. Επιτυχούσες προτάσεις Υπο-μέτρου Β "Δράσεις προστασίας, περίθαλψης και επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον ειδών άγριας ζωής."

Α/Α

Συντονιστής Φορέας

ΤΙΤΛΟΣ

Προϋπολογισμός

1

ΠΕΛΑΡΓΟΣ - ΑΜΚΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΗΤΩΔΩΝ - "CETUS RESCUE VET"

39.060,00 €

2

Σύλλογος για την Προστασία και Περίθαλψη της Άγριας Ζωής, ANIMA

Περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων

40.000,00 €

3

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Ενίσχυση επιχειρησιακής ετοιμότητας της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και του προγράμματος Περίθαλψης και Επανένταξης μεγάλων σαρκοφάγων

39.978,00 €

4

Δράση για την άγρια ζωή

Αποκατάσταση τραυματισμένων αρπακτικών πτηνών στη γεωγραφική περιοχή της βόρειας Ελλάδας

40.000,00 €

5

MOm / Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας

Δράσεις Ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Συλλογής Πληροφοριών, Διάσωσης & Περίθαλψης για τη Μεσογειακή Φώκια

40.000,00 €

6

ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας

Ενίσχυση δράσεων πεδίου για Προστασία, Περίθαλψη και Επανένταξη Θαλάσσιων Χελωνών

40.000,00 €

 

Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 127.3/2017