ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αφορμή τη Χρηματοδότηση 162 Δήμων από το Πράσινο Ταμείο για εκπόνηση ΣΒΑΚ, προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας, με σκοπό τη διαμόρφωση κατευθυντήριων πλαισίων προδιαγραφών για τη σύνταξη των Σ.Β.Α.Κ.

Το Πράσινο Ταμείο ενημέρωσε στις 27/01/2017 τους επιλεγμένους προς χρηματοδότηση Δήμους, να μην προβούν σε έναρξη των διαδικασιών προκήρυξης των ΣΒΑΚ, μέχρι την έκδοση των κατευθυντήριων πλαισίων προδιαγραφών.

Παρ’ όλα αυτά, με δεδομένο όμως ότι η έκδοση των κατευθυντήριων πλαισίων προδιαγραφών συνεχίζει να είναι σε εκκρεμότητα, και προκειμένου να υπάρχει βέλτιστη απορροφητικότητα του προγράμματός μας, ενημερώνουμε τους ενταγμένους Δήμους με τις αριθ. 114.6/2016 και 118.1/2017 αποφάσεις του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, ότι μπορούν να προχωρήσουν στις διαδικασίες εκπόνησης των ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις των eltis. Σχετική ενημέρωση για τις υφιστάμενες προδιαγραφές, μπορείτε να αναζητηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο, ο οποίος είναι και μεταφρασμένος στα ελληνικά : http://www.eltis.org/el

Η επιλογή και ανάθεση του συνόλου ή διακριτών τμημάτων των ΣΒΑΚ σε σχετικούς μελετητές ή συμβούλους του εκάστοτε Δήμου, μπορούν να γίνουν με οποιονδήποτε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με την εξασφάλιση της έγκρισης της σχετικής υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συμβουλίου.

Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν στο site του Πράσινου Ταμείου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενταγμένους Δήμους στο πλαίσιο της διαδικασίας χρηματοδότησης και εκταμίευσης του ποσού, μετά την εκπόνηση της σχετικής μελέτης.

Μετά την έκδοση των κατευθυντήριων πλαισίων προδιαγραφών, τα εκπονούμενα ΣΒΑΚ θα πρέπει να εναρμονιστούν με τα σχετικά κατευθυντήρια πλαίσια και να ακολουθήσουν τις διαδικασίες οι οποίες θα προβλέπονται ως προς την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους συναρμόδιους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία και Αποκεντρωμένη Διοίκηση), της Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα του οποίου η δραστηριότητα επηρεάζεται από την υλοποίηση και ανάπτυξη του ΣΒΑΚ ή/και θα κληθεί μεταγενέστερα να εγκρίνει κατά την κείμενη νομοθεσία τα προτεινόμενα από το ΣΒΑΚ μέτρα.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι με την αρίθμ. 127.4.4/2017 απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου δίνεται παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (ESCROW ACCOUNT), στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα», μέχρι την 28/02/2019.