Στις περιπτώσεις που απαιτείται διαχωρισμός επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δαπανών, ανατρέξτε στο σημείο: Ενότητα 2, Ερώτηση 12, Παράγραφο Γ  του συνημμένου αρχείου «ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ V.5»