Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων προς σύναψη δώδεκα (12) Συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση έργων Life