Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης για την προμήθεια Αναλωσίμων και Υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ #44.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.483,87€,  ΦΠΑ: 8.516,13€), για το έτος 2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE με τίτλο: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” – “LIFE RE-WEEE”

(Κωδικός έργου: LIFE 14 ENV/GR/000858).

(του άρθρου 117 Ν.4412/16)

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορα.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής και πρωτοκόλλησης των προσφορών είναι η 22/01/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.