ΠΡΟΣΟΧΗ!

Με την απόφαση 174.1/2020 του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου τροποποιήθηκε ο Οδηγός Διαχείρισης του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Έτη 2019 - 2020 - Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» (που είχε εγκριθεί με την απόφαση 165.2/2019 – ΑΔΑ: 6ΠΓ246Ψ844-ΧΔ6). Οι τροποποιήσεις έγιναν για το βέλτιστο του προγράμματος καθώς και για την διευκρίνιση ορισμένων επιμέρους προϋποθέσεων. Οι αντίστοιχες αλλαγές αφορούν και την πρόσκληση 7035/2-12-2019 με κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» (ΑΔΑ: 9ΠΓΟ46Ψ844-0ΕΖ), η οποία είναι σε εξέλιξη και έχει καταληκτική ημερομηνία την 8η Μαΐου 2020. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τον Τροποποιημένο Οδηγό όπου συμπεριλαμβάνονται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις. Επίσης αναρτώνται «Συχνές Ερωτήσεις» για τη διευκόλυνση των δικαιούχων και την αποσαφήνιση επιπλέον των σημείων που παρουσιάζουν κάποια δυσκολία.