Κατόπιν της δημοσίευσης του Ν 4674/2020 - ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020 "Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις" σας ενημερώνουμε ότι βάσει της παρ. 2 του άρθρου 117 οι αιτήσεις υποβολής προτάσεων προς το Πράσινο Ταμείο για το ζητούμενο (v) της Ωριμότητας του εδαφίου 8 "ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ" του Τροποποιημένου Οδηγού θα πρέπει να συνοδεύονται από Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και όχι από Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για όσες προτάσεις έχουν ήδη υποβληθεί οριστικά εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς."