Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ διακηρύσσει συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση ειδικής υποστηρικτικής μελέτης βάσης με τίτλο: «Αναγνώριση-αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση προτάσεων οργανωτικού πλαισίου και πλαισίου χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου “Χωρικός Σχεδιασμός-Βιώσιμη Ανάπτυξη (4447/2016)”»

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης.

Η εκτιμώμενη αξία της μελέτης ανέρχεται σε 59.765,04 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης της μελέτης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο πρωτόκολλο ή στην Επιτροπή Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής ορίζεται η Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 14.00.