Εκτύπωση

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ενός εξωτερικού συνεργάτη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος LIFE: «Ανάπτυξη και επίδειξη υποδειγμάτων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) - Development and Demonstration of Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Prevention and Reuse Paradigms (LIFE14 ENV/GR/000858)» (Απόφαση ΔΣ 111.5/2016)