• Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για την συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης των δύο Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν 2 Κέντρα ΔιαλογήςΤαξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις Περιφέρειες Αττικής (EL30) και Κεντρικής Μακεδονίας (EL52) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” –“LIFE RE-WEEE” (Κωδικός έργου: LIFE 14 ENV/GR/000858).
  • Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίστηκε η Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00. 

  • Απόφαση Παράτασης