ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2018»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματείο μη κερδοσκοπικό, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ή Κοινωφελές ίδρυμα στην Ελλάδα και περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής.

2. Συμπράξεις αυτών μεταξύ τους.

3. Συμπράξεις με επικεφαλής ΜΚΟ και συμπράττοντα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, Οργανισμούς Τοπ. Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.α.)

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟΥ: "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ"

Σκοπός του είναι η ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν:

α) την κλιματική αλλαγή,

β) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,

γ) την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και

δ) την προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας, με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.