Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Ασκεί εποπτεία στις υπηρεσίες του Ταμείου.
  • Εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του διοικητικού συμβουλίου.
  • Υπογράφει τις συμβάσεις ή πράξεις, ύστερα από αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
  • Εγκρίνει δαπάνες του Ταμείου έως του ποσού που του επιτρέπει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο.
  • Εκπροσωπεί το Ταμείο σε όλες τις σχέσεις του με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώπιον κάθε αρχής και των δικαστηρίων.

 

Διορισμός του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου: