Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Πράσινου Ταμείου θα αναρτηθεί μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.