Το Οργανόγραμμα του Πράσινου Ταμείου περιλαμβάνεται στον Οργανισμό Λειτουργίας, ο οποίος θα αναρτηθεί μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ