Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες" 2018 και κρίθηκαν επιτυχούσες παρατίθενται στον Πίνακα 1 παρακάτω.