Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο της δράσης “Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων”, σε διάφορους δήμους της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και οι Δήμοι Αρχαίας Ολυμπίας και Αιγιαλείας, επισημαίνονται τα εξής:

 

Το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού του Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», ενέκρινε κατά το έτος 2012 τη χρηματοδότηση των Δήμων Αιγιαλείας και Αρχαίας Ολυμπίας, για τη δράση “Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων”. (Με βάσει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά για τους Δήμους Αρχαίας Ολυμπίας και Αιγιαλείας του κόστος αγοράς κάθε ποδηλάτου κυμαίνεται στα 390 €.)

 

Ανάλογες δράσεις χρηματοδοτήθηκαν και σε άλλους Δήμους, όπως πχ ο Δήμος Καρδίτσας, ο Δήμος Καβάλας, ο Δήμος Νέας Σμύρνης, ο Δήμος Αμαρουσίου, κλπ. Η δράση αφορά στην προμήθεια συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ποδήλατα, θέσεις στάθμευσης,  θέσεις φύλαξης, εξειδικευμένο και εξελιγμένο τεχνολογικά λογισμικό υποστήριξης ηλεκτρονικής διαδικασίας κλειδώματος, ηλεκτρονικής διαδικασίας αυτόματης πληρωμής, ενημέρωση για βλάβη, κα. Παράλληλα, προβλέπεται εκπαίδευση των χρηστών. Με τη χρήση του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων συντελείται μία ευρεία δράση περιβαλλοντικής και κυκλοφοριακής αναβάθμισης μιας περιοχής σε άμεση συνάρτηση με τα παρεχόμενα οφέλη σε κάθε δημότη ξεχωριστά, όπως είναι η εξυπηρέτησή του με την χρήση του ποδηλάτου ως προσιτού οδικού μέσου μεταφοράς, η ψυχαγωγία και η προσωπική του υγεία.

 

Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους του Ταμείου.

 

Η υλοποίηση πραγματοποιείται από τους δικαιούχους Δήμους, οι οποίοι και έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για τη σύνταξη των διακηρύξεων, τον ορισμό των απαιτούμενων επιτροπών διαγωνισμού, τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και την ανάθεση των έργων - προμηθειών στους αναδόχους. Το Πράσινο Ταμείο δεν δύναται και δεν του επιτρέπεται να αναμειχθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες αυτές, εφόσον δεν έχει τέτοιου είδους αρμοδιότητα. Όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την πληρωμή των Δήμων απαιτείται η προσκόμιση όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, τα οποία και ελέγχονται ενδελεχώς. Σημειώνεται, ότι μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των εγγράφων που αφορούν στον οικείο διαγωνισμό. Πριν, δε, την ολοκλήρωση της πληρωμής των δικαιούχων, τα σχετικά χρηματικά εντάλματα, θεωρούνται και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σε ημερίδα με τίτλο «Τα πράσινα επαγγέλματα στην Ελλάδα και οι νέες απαιτούμενες δεξιότητες», συμμετείχαν τα στελέχη του Πράσινου Ταμείου κ. Βιδάλη Άρτεμις και κ. Παρδάλη Αθανασία. Την ημερίδα, που διεξάχθηκε στις 15/11/2012 στην Αθήνα, διοργάνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Στόχος ήταν η ενημέρωση του κοινού για τις νέες προοπτικές απασχόλησης που προσφέρουν τα λεγόμενα «πράσινα επαγγέλματα», αλλά και για το ποια προσόντα θεωρούνται απαραίτητα για την άσκησή τους. Στην ημερίδα συμμετείχαν αναγνωρισμένοι επιστήμονες από διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Τα στελέχη του Πράσινου Ταμείου στην ομιλία τους αναφέρθηκαν στις ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης και Έρευνας που προσφέρει το Πράσινο Ταμείο μέσω Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. Ταυτόχρονα ανέλυσαν το πως τα χρηματοδοτούμενα έργα επηρεάζουν διάφορους τομείς της οικονομίας, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας για διάφορες ειδικότητες στο πεδίο των πράσινων επαγγελμάτων.

 

Σχετικό Υλικό

-          Ανακοίνωση ΕΟΠΠΕΠ

-          Πράσινο Ταμείο 

 

 

Τα στελέχη του Πράσινου Ταμείου κ. Ντεμίρη Λουκία και κ. Χαλκιαδάκη Ολυμπία συμμετείχαν στο 7ο OTSFORUM 2012, που έλαβε χώρα στις 15, 16 και 17/11/2012, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Στο FORUMσυμμετείχαν, είτε ως ομιλητές, είτε ως ακροατές, στελέχη τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου φορέα. Κύριος σκοπός ήταν η παρουσίαση και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά αφενός με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων που αυτές προσφέρουν και αφετέρου με την εφαρμογή καλών πρακτικών διοίκησης και λειτουργίας φορέων.

Τα στελέχη του Πράσινου Ταμείου, στην παρουσίασή τους περιέγραψαν τους στόχους του Πράσινου Ταμείου, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει, τον τρόπο με τον οποίο οι Φορείς μπορούν να επωφεληθούν αυτών, την ευρύτερη λειτουργία του, τα προβλήματα που παρουσιάζονται και τον τρόπο αντιμετώπισής τους, τις καλές πρακτικές που ακολουθούνται, καθώς και το πώς η ευρεία χρήση των ΤΠΕ υποστηρίζει ουσιαστικά και διευκολύνει σημαντικά το έργο του. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις εκπροσώπων διαφόρων οργανισμών/φορέων και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης και διοίκησης των δημόσιων οργανισμών και των νέων δρόμων που ανοίγονται μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και της καινοτομίας.

 

 

Σχετικό Υλικό

7o OTS Forum

-  Παρουσίαση Πράσινου Ταμείου

-  Βίντεο Παρουσίασης