Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2013» έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων προστασίας και αναβάθμισης των δασών και δασικών εκτάσεων καθώς και βελτίωσης της οικολογικής και κοινωνικής τους αξίας, που στοχεύουν στην ανάπτυξη και αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων.

 

Το πρόγραμμα εξειδικεύεται σε άξονες, μέτρα και δράσεις σύμφωνα με τον πίνακα:

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ) /   ΜΕΤΡΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΠ 1: ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ   1:

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ   ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΑΠ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ   1:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ

ΜΕΤΡΟ   2:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ   ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΑΘΡΟΥΛΟΤΟΜΙΩΝ

ΜΕΤΡΟ   3

ΑΓΟΡΑ Ή ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ   ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΩΝ

ΑΠ 3: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΤΡΟ   1

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ   ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ   ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 2:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ   ΔΑΣΙΚΩΝ   ΦΥΤΩΡΙΩΝ –   ΣΠΟΡΟΣΥΛΛΟΓΗ

ΑΠ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ

ΜΕΤΡΟ   1:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΗΡΑΜΑΤΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ   ΥΔΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ   2:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ

ΜΕΤΡΟ   3:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΜΝΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΡΟ 4:

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ   ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΡΑΣΗ 1:

Φυτουγειονομικοί έλεγχοι και επισκοπήσεις – λήψη   επειγόντων μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών

ΔΡΑΣΗ 2:

Εκπαίδευση, επιμόρφωση και ενημέρωση των   φυτουγειονομικών ελεγκτών

ΔΡΑΣΗ 3:

Ενημερωτικό υλικό για την προστασία της χώρας από   επιβλαβείς οργανισμούς

ΑΠ 5: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

ΑΠ 6:   ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΑΠ 7: ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Π.Δ. ΚΑΙ Φ.Π.

ΑΠ 8: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΧΠ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΧΠ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ   2012»

ΜΕΤΡΟ   1:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΡΟ   2:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΧΠ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2012»

 

Κατασκευή αντιπλημμυρικών – αντιδαβρωτικών έργων,   δασών και δασικών εκτάσεων καμένων περιοχών, τοπικών κοινοτήτων Κάτω Καστριτσίου   – Πλατανίου – Αργυρών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

 

Κατασκευή αντιδαβρωτικών   έργων καμένου δάσους Νέας Μονής ιδιοκτησίας της Ιεράς Νέας Μόνης Ν. Χίου   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ

 

Ειδικό πρόγραμμα προστασίας   της άγριας πανίδας

 

Εργασίες εκκόκισης δασικού πολλαπλασιαστικού   υλικού και εργασίες εργαστηριακού ελέγχου ποιοτικών χαρακτηριστικών του   δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που βρίσκεται στην Κεντρική Αποθήκη Δασικών   Σπόρων

 

Βελτίωση υποδομών πρόληψης λαθροϋλοτομιών 2012

Καλλιέργεια δασικών φυτωρίων – σποροσυλλογή

Προληπτικά μέτρα για την αντιπυρική προστασία των   δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων

Έργα και εργασίες ανάπτυξης θηραματοπονίας και   ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων

 

Διερεύνηση δυνατοτήτων και προτάσεις για την   εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 995/2010

ΜΕΤΡΟ 3:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ  ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΧΠ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2012»

 

Αξιολόγηση μεθόδων φύτευσης και σποράς σε δασικές   εκτάσεις με ξηροθερμικές συνθήκες

 

Μεθοδολογία υπολογισμού αξίας δασικής γης στην   Ελλάδα

 

Συμβολή στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών κατά   το 2012 - 2013 με τη μεθοδολογία INCA

 

Αντιμετώπιση της ασθένειας του μεταχρωματικού   έλκους του Πλατάνου στον Ελληνικό χώρο

 

Δημιουργία και πιλοτική λειτουργία Εθνικού   Παρατηρητηρίου Δασών (ΕΠαΔ)

 

Συμβολή στη μεταπυρική διαχείριση του Εθνικού   Δρυμού Πάρνηθας

 

Ποιοτική ταξινόμηση πριστής ξυλείας μαύρης Πεύκης   και Ελάτης με ελληνική προέλευση για την πιστοποίησή της με CE

ΜΕΤΡΟ 4:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

 

Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή της βιοποικιλότητας των χερσαίων, λιμναίων και ποτάμιων ενδιαιτημάτων της   Ελλάδας, ως μέσου αξιολόγησης της χρήσης τους στην εκπαίδευση, την έρευνα και   της οικονομική ανάπτυξη.

 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 7.500.000 ευρώ και η διάρκειά του είναι έως τη λήξη του 2013.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσ.Περ/ντος της Ειδικής Γραμαμτείας Δασών, οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τα Περιφερειακά Ταμεία των Περιφερειών της χώρας.

 

Η ένταξη έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων κατά άξονα, μέτρο και δράση του προγράμματος και η έγκριση της χρηματοδότησής τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών.

 

ΥΑ 160 2013-ΔΑΣΗ

Οδηγός ΧΠ "Προστασία και Αναβάθμιση Δασών"

Εγκεκριμένα Ποσά Χρηματοδότησης Δήμων

 

Κατανομή Εγκεκριμένων Ποσών Χρηματοδότησης ανά 1000 κατοίκους

 

Κατανομή Εγκεκριμένων Ποσών Χρηματοδότησης ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο

Α/Α ΕΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
1 ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΚΗΠΙΩΝ (ΘΕΡΜΗ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) Πάντειο Πανεπιστήμιο / Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 48.405,00 €
2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Τμήμα Χ.Π.Π.Α. 71.435,00 €
3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θες/κης / Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 61.290,00 €
4 PLANETBOOK VIDEO GAME ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων 73.550,00 €
5 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ρ. ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών  66.160,00 €
6 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 4 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  Δήμος Καπερνησίου 50.000,00 €
7 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου. Μη Κερδοσκοπική Εταιρία των ΟΤΑ του Αιγαίου 101.900,00 €
8 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών 48.164,00 €
9 LOW COST, ZERO DUMPING MUNICIPALITY: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΝΩ-ΟΣΟ-ΠΕΤΑΩ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: LOCOZED ΕΛΚΕ ΑΠΘ / ΕΜΘΠΜ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 29.000,00 €
10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΟ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΖΝΧ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ Δήμος Ήλιδος 581.878,92 €