Εγκεκριμένα Έργα στο ΧΠ

 

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2012» έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων προστασίας και αναβάθμισης των δασών και δασικών εκτάσεων καθώς και βελτίωσης της οικολογικής και κοινωνικής τους αξίας, που στοχεύουν στην ανάπτυξη και αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων.

 

Το πρόγραμμα εξειδικεύεται σε άξονες, μέτρα και δράσεις σύμφωνα με τον πίνακα:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1:

 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 2:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΑΘΡΟΥΛΟΤΟΜΙΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΤΡΟ 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΩΝ

ΔΡΑΣΗ 1:

«Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης και αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στις περιοχές Λευκίμη-Κοίλα και Δρυμoύ της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου».

ΔΡΑΣΗ 2:

Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης και αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στις περιοχές Μαλεσιάδας και Στάνου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας».

ΔΡΑΣΗ 3:

Αντιδιαβρωτική και Αντιπλημμυρική προστασία λεκανών απορροής δασών και δασικών εκτάσεων .

ΜΕΤΡΟ 2:

ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ ΔΑΣΙΚΏΝ ΦΥΤΩΡΊΩΝ – ΣΠΟΡΟΣΥΛΛΟΓΉ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

ΜΕΤΡΟ 1:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΗΡΑΜΑΤΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΕΤΡΟ 2:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 10.000.000 ευρώ και η διάρκειά του είναι έως τη λήξη του 2012.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσ. Περ/ντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών, οι Δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τα Περιφερειακά Ταμεία των Περιφερειών της χώρας.

 

Η ένταξη έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων κατά άξονα, μέτρο και δράση του προγράμματος και η έγκριση της χρηματοδότησής τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών.

 

ΥΑ 522 2012 - ΔΑΣΗ

 

Εγκεκριμένα Έργα στο ΧΠ

 

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012» του Π.Τ. έχει ως σκοπό τη συμβολή στη χρηματοδότηση επιλεγμένων προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, επιδεικτικών και καινοτομικών παρεμβάσεων, καθώς επίσης και στην προώθηση δράσεων διεθνούς συνεργασίας σε θέματα περιβάλλοντος, με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος «Περιβαλλοντική έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012» ορίζεται σε ένα εκ.ευρώ (1.000.000 €).

 

Η βασική δομή του προγράμματος απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί όπου φαίνονται οι άξονες προτεραιότητας και τα μέτρα ανά άξονα προτεραιότητας του χρηματοδοτικού προγράμματος:

Άξονες προτεραιότητας

Μέτρα ανά άξονα προτεραιότητας

1. Κλιματική Αλλαγή

1.1. Σταθεροποίηση της συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου.

1.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών με καινοτομικό και επιδεικτικό χαρακτήρα σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

2. Προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος

2.1. Βελτίωση της ποιότητας του νερού.

2.2. Βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ώστε να μην προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις ή κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

2.3. Βελτίωση της ποιότητα του εδάφους, αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών.

2.4. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου.

2.5. Βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας από κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση χημικών ουσιών.

2.6. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων.

2.7. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη των δασών, καθώς επίσης και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

2.8. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την προώθηση νέων καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

2.9. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την καινοτόμο διαχείριση περιοχών του εξωαστικού χώρου που παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

4. Αναβάθμιση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος

4.1. Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των αστικών περιοχών.

4.2. Βελτίωση βιοκλιματικών αστικών συνθηκών.

4.3. Ανάπτυξη πρότυπων ή πιλοτικών μελετών, ερευνητικών έργων και λοιπών σχετικών δράσεων.

4.4. Συμβολή με κάθε πρόσφορο τρόπο στην προώθηση ή / και διάδοση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, εκδηλώσεων, βιβλίων και άλλων σχετικών εκδόσεων.

4.5. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

4.6. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και πολιτικών για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, καθώς επίσης και του ελεύθερου περιβάλλοντος χώρου σημαντικών κτιριακών εγκαταστάσεων.

5. Βιοποικιλότητα

5.1 Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.

5.2 Διευκόλυνση της λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, των φυσικών ενδιαιτημάτων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.

 

Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος αποτελούν:

1.            Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ)

2.            Ερευνητικά Ιδρύματα

4.            Μη κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος

5.            Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του φορέα υλοποίησης του έργου, είναι:

  • Αμοιβές εξωτερικού προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του έργου,
  • Διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων ή συμμετοχή σε αυτά,
  • Αγορά ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, εκτός πάγιου εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών κ.λ.π.),
  • Έξοδα μετακίνησης προσωπικού για επιστημονικούς σκοπούς,
  • Αγορά ή δανεισμός βιβλίων,
  • Αγορά αναλωσίμων που απαιτούνται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος δεν χρηματοδοτούνται αμοιβές προσωπικού που εργάζεται και αμείβεται σε τακτική βάση από το Ελληνικό Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

 ΥΑ 1104 2012 - Περιβαλλοντική Έρευνα και Καινοτομία

ΧΠ Περιβαλλοντική έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012