Σκοπός και αντικείμενο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015 / Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» Σκοπός του Χ.Π. είναι η χρηματοδότηση μέτρων και παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πόλεων, με ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. Χρηματοδοτούνται δράσεις που εναρμονίζονται με το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, όπως προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν. 4178/2013 (όπως ισχύει) και καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα και οι οποίες υλοποιούνται κατά προτεραιότητα εντός γεωγραφικού προσδιορισμού της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής επιβάρυνσης.

 

Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου βάσει του άρθρου 40 του ν. 4178/2013

1 Δημιουργία και διαμόρφωση νέων κοινόχρηστων χώρων ιδίως μέσω απαλλοτριώσεων.
2

Ανάδειξη, διαχείριση και συντήρηση υφισταμένων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων πρασίνουστον αστικό ιστό με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων, ιδίως μέσω αναπλάσεων.

3 Δημιουργία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου με υπόγειους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
4 Αποκατάσταση δημοσίων διατηρητέων κτιρίων και μνημείων.
5

Διαμόρφωση /ανακαίνιση κτιρίων για επανάχρηση, που ανήκουν στην ιδιοκτησία φορέων τουευρύτερου δημόσιου τομέα, για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ήεν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.

6

Δημιουργία, συμπλήρωση, συντήρηση, διαχείριση δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ή /και δικτύων πράσινων παρεμβάσεων στον αστικό ιστό με σκοπό τη βελτίωση τωνπεριβαλλοντικών όρων.

7

Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερωνκοινόχρηστων χώρων, παιδότοπων και πλατειών.

8

Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κάθε είδους στο δημόσιο χώροτων πόλεων.

9

Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή,επισκευή - συντήρηση πεζοδρομίων ή και πεζοδρόμων και επιμέρους υποδομών τους.

10 Δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια για εμποδιζόμενα άτομα.
11

Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημείατης πόλης ή του Δήμου (κεντρικές πλατείες, κτίρια κεντρικών αξόνων, παραλιακών μετώπωνκ.λπ.).

12

Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και κτιριολογική σχολικών κτιρίων και υπαίθριων χώρωναυτών.

13 Καθαρισμός και οριοθέτηση ρεμάτων και έργα διευθέτησης και/ή ανάδειξης αυτών.
14 Ανάδειξη και προστασία περιοχών που χρίζουν ειδικής προστασίας μέσω αναπλάσεων.
15 Εργασίες διαμόρφωσης δωμάτων σε κτίρια ιδιοκτησίας δημοσίου φορέα.
16 Χρηματοδότηση ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης πολεοδομικού σχεδιασμού.
17

Ειδικά σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ιστορικούς τόπουςκαι οικιστικά σύνολα χαρακτηρισμένα ως μνημεία ορίζονται ως δράσεις περιβαλλοντικούισοζυγίου:

α. Αναπλάσεις.

β. Ανάδειξη δημοσίων κτιρίων.

γ. Απόκτηση διατηρητέων κτιρίων και μνημείων, καθώς και αποκατάσταση δημοσίωνδιατηρητέων κτιρίων και μνημείων.

18

Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχές ορίζονται ως δράσεις περιβαλλοντικούισοζυγίου οι δράσεις δημοσίου ενδιαφέροντος για την ανάδειξη και προστασία περιοχώνπλησίον αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών και διατηρητέων μνημείων εντόςτης γεωγραφικής ενότητας του οικείου Ο.Τ.Α..

 

Ο προϋπολογισμός του ΧΠ «Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015» σε δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου ορίζεται για το έτος 2014 σε 8.500.000 €. Η χρηματοδότηση ανά δήμο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00 ευρώ. Η διάρκεια του Χ.Π. εκτείνεται στο ημερολογιακόέτος 2015. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι έως και την 31.03.2015.

 

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Χ.Π. καλύπτει δήμους της χώρας με πληθυσμό άνω των5.000 κατοίκων οι οποίοι δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση στο παρελθόν από το Χ.Π. τουΠράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

 

 

Το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου στην συνεδρίασή του αρ.52 αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος ‘‘Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015’’ για το έτος 2013 και εντάσσει προς χρηματοδότηση (στους άξονες 2, 3, 4 του ΧΠ) τα έργα που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

 

Εγκεκριμένα Αστική 2013 - ΑΠ 2,3,4

 Απόφαση Ένταξης απ 3113/08.08.2013

 Απόφαση Απένταξης και Ένταξης απ 3544/9.10.2013

 Απόφαση Απένταξης και Ένταξης απ 3742/24.09.2013 

 Απόφαση Ένταξης απ 3743/24.09.2013

 Απόφαση Συμπληρωματικής Ένταξης απ 3744/24.09.2013 

 Απόφαση Μεταφοράς Έργου απ 3983/14.10.2013

 


Επιπλέον, το ΔΣ διαπιστώνοντας ότι ο περιορισμός του 2,5% δεν επιτρέπει την επίτευξη του στόχου για περιβαλλοντικά έργα και έχοντας υπόψη ότι από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύπτουν έργα αρκετά σημαντικά τα οποία δεν χρηματοδοτούνται, αποφάσισε:

Το 2014 να μην γίνει νέα πρόσκληση αλλά να χρηματοδοτηθούν έργα από τη λίστα αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής, που δεν χρηματοδοτούνται το 2013. Επίσης, αποφασίσθηκε να ζητηθεί η αύξηση του ετήσιου ποσοστού χρηματοδότησης και η χρήση αναπορρόφητων ποσών προηγούμενων ετών.