Το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου στην συνεδρίασή του αρ.52 αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος ‘‘Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015’’ για το έτος 2013 και εντάσσει προς χρηματοδότηση (στους άξονες 2, 3, 4 του ΧΠ) τα έργα που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

 

Εγκεκριμένα Αστική 2013 - ΑΠ 2,3,4

 Απόφαση Ένταξης απ 3113/08.08.2013

 Απόφαση Απένταξης και Ένταξης απ 3544/9.10.2013

 Απόφαση Απένταξης και Ένταξης απ 3742/24.09.2013 

 Απόφαση Ένταξης απ 3743/24.09.2013

 Απόφαση Συμπληρωματικής Ένταξης απ 3744/24.09.2013 

 Απόφαση Μεταφοράς Έργου απ 3983/14.10.2013

 


Επιπλέον, το ΔΣ διαπιστώνοντας ότι ο περιορισμός του 2,5% δεν επιτρέπει την επίτευξη του στόχου για περιβαλλοντικά έργα και έχοντας υπόψη ότι από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύπτουν έργα αρκετά σημαντικά τα οποία δεν χρηματοδοτούνται, αποφάσισε:

Το 2014 να μην γίνει νέα πρόσκληση αλλά να χρηματοδοτηθούν έργα από τη λίστα αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής, που δεν χρηματοδοτούνται το 2013. Επίσης, αποφασίσθηκε να ζητηθεί η αύξηση του ετήσιου ποσοστού χρηματοδότησης και η χρήση αναπορρόφητων ποσών προηγούμενων ετών.