Εγκεκριμένα Έργα στο ΧΠ

 

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012» του Π.Τ. έχει ως σκοπό τη συμβολή στη χρηματοδότηση επιλεγμένων προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, επιδεικτικών και καινοτομικών παρεμβάσεων, καθώς επίσης και στην προώθηση δράσεων διεθνούς συνεργασίας σε θέματα περιβάλλοντος, με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος «Περιβαλλοντική έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012» ορίζεται σε ένα εκ.ευρώ (1.000.000 €).

 

Η βασική δομή του προγράμματος απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί όπου φαίνονται οι άξονες προτεραιότητας και τα μέτρα ανά άξονα προτεραιότητας του χρηματοδοτικού προγράμματος:

Άξονες προτεραιότητας

Μέτρα ανά άξονα προτεραιότητας

1. Κλιματική Αλλαγή

1.1. Σταθεροποίηση της συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου.

1.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών με καινοτομικό και επιδεικτικό χαρακτήρα σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

2. Προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος

2.1. Βελτίωση της ποιότητας του νερού.

2.2. Βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ώστε να μην προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις ή κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

2.3. Βελτίωση της ποιότητα του εδάφους, αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών.

2.4. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου.

2.5. Βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας από κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση χημικών ουσιών.

2.6. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων.

2.7. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη των δασών, καθώς επίσης και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

2.8. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την προώθηση νέων καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

2.9. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την καινοτόμο διαχείριση περιοχών του εξωαστικού χώρου που παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

4. Αναβάθμιση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος

4.1. Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των αστικών περιοχών.

4.2. Βελτίωση βιοκλιματικών αστικών συνθηκών.

4.3. Ανάπτυξη πρότυπων ή πιλοτικών μελετών, ερευνητικών έργων και λοιπών σχετικών δράσεων.

4.4. Συμβολή με κάθε πρόσφορο τρόπο στην προώθηση ή / και διάδοση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, εκδηλώσεων, βιβλίων και άλλων σχετικών εκδόσεων.

4.5. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

4.6. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και πολιτικών για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, καθώς επίσης και του ελεύθερου περιβάλλοντος χώρου σημαντικών κτιριακών εγκαταστάσεων.

5. Βιοποικιλότητα

5.1 Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.

5.2 Διευκόλυνση της λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, των φυσικών ενδιαιτημάτων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.

 

Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος αποτελούν:

1.            Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ)

2.            Ερευνητικά Ιδρύματα

4.            Μη κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος

5.            Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του φορέα υλοποίησης του έργου, είναι:

 • Αμοιβές εξωτερικού προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του έργου,
 • Διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων ή συμμετοχή σε αυτά,
 • Αγορά ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, εκτός πάγιου εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών κ.λ.π.),
 • Έξοδα μετακίνησης προσωπικού για επιστημονικούς σκοπούς,
 • Αγορά ή δανεισμός βιβλίων,
 • Αγορά αναλωσίμων που απαιτούνται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος δεν χρηματοδοτούνται αμοιβές προσωπικού που εργάζεται και αμείβεται σε τακτική βάση από το Ελληνικό Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

 ΥΑ 1104 2012 - Περιβαλλοντική Έρευνα και Καινοτομία

ΧΠ Περιβαλλοντική έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Έρευνα - Καινοτομία - Επιδεικτικές Δράσεις 2013» του Π.Τ. έχει ως σκοπό τη συμβολή στη χρηματοδότηση επιλεγμένων προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, επιδεικτικών και καινοτόμων παρεμβάσεων, σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος «Περιβαλλοντική έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2013» ορίζεται σε πεντακόσιες χιλ.ευρώ (500.000 €).

 

Η βασική δομή του προγράμματος απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί όπου φαίνονται οι άξονες προτεραιότητας και τα μέτρα ανά άξονα προτεραιότητας του χρηματοδοτικού προγράμματος:

Άξονες προτεραιότητας

Μέτρα ανά άξονα προτεραιότητας

1. Κλιματική Αλλαγή

1.1.    Σταθεροποίηση της συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου.

1.2.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων με καινοτομικό και επιδεικτικό χαρακτήρα σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

1.3.         Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία και αποκατάσταση οικοτόπων  ή ειδών που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή

2. Προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος

2.1.    Βελτίωση της ποιότητας του νερού.

2.2.    Βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών.

2.3.    Βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας από κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση χημικών ουσιών.

2.4.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.

2.5.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη των δασών, καθώς επίσης και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

2.6.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προώθηση νέων καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

2.7.         Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την καινοτόμο διαχείριση περιοχών του εξωαστικού χώρου που παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

3. Αναβάθμιση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος

3.1.    Ανάπτυξη πρότυπων ή πιλοτικών μελετών και λοιπών σχετικών δράσεων.

3.2.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των αστικών περιοχών.

3.3.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ώστε να μην προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις ή κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

3.4.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου.

3.5.    Συμβολή στην προώθηση ή / και διάδοση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, εκδηλώσεων, βιβλίων και άλλων σχετικών εκδόσεων.

3.6.    Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων, πολιτικών ή δράσεων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, καθώς επίσης και του ελεύθερου περιβάλλοντος χώρου σημαντικών κτιριακών εγκαταστάσεων.

3.7.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας

3.8.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων.

3.9.         Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία και αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

4. Βιοποικιλότητα

4.1.    Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση των φυσικών συστημάτων, των φυσικών ενδιαιτημάτων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.

4.2.         Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.

 

Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος αποτελεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι :

1.            Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ)

2.            Ερευνητικά Ιδρύματα

4.            Μη κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος

5.            Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του φορέα υλοποίησης του έργου, είναι:

 • Αμοιβές εξωτερικού προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του έργου ,
 • Διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων ή συμμετοχή σε αυτά,
 • Αγορά ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, εκτός πάγιου εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών κλπ.),
 • Έξοδα μετακίνησης προσωπικού για επιστημονικούς σκοπούς. Η κατηγορία αυτή δαπανών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 8% του προϋπολογισμού της πρότασης,
 • Αγορά ή δανεισμός βιβλίων,
 • Αγορά αναλωσίμων που απαιτούνται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

 

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος δεν χρηματοδοτούνται αμοιβές προσωπικού που εργάζεται και αμείβεται σε τακτική βάση από το Ελληνικό Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

 

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 31η Οκτωβρίου 2013.

 

Η υποβολή αιτημάτων στο ΧΠ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Πράσινου Ταμείου, μέχρι 22.4.2013.

 

 ΥΑ 736 2013 - Περιβαλλοντική Έρευνα, Καινοτομία, Επιδεικτικές Δράσεις

 Οδηγός Προγράμματος Περιβαλλοντική Έρευνα, Καινοτομία, Επιδεικτικές Δράσεις

Ανακοίνωση Έναρξης Υποβολής Προτάσεων

 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου και δεύτερου επιπέδου, σε Καλλικρατικούς Δήμους, καθώς επίσης και τη συμπλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού με αναγκαίες μελέτες, προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή των σχεδίων για την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και την περιβαλλοντική αναβάθμισή τους.

 

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση μελέτες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αποτελούν ιδίως:

 • Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
 • Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
 • Πολεοδομικές Μελέτες
 • Πράξεις Εφαρμογής
 • καθώς επίσης και υποστηρικτικές μελέτες των παραπάνω, στο βαθμό που αυτές απαιτούνται για την προώθηση και ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως μεταξύ άλλων: γεωλογικές μελέτες, Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων, κλπ.

 Το πρόγραμμα εξειδικεύεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

 

ΑΠ 1: Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού
ΑΠ 2: Σύνταξη και ολοκλήρωση Πράξεων Αναλογισμού
ΑΠ 3: Σύνθεση χωρικών και περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και πολιτικών

 

Για την υλοποίηση του προγράμματος για το έτος 2013 το Πράσινο Ταμείο διαθέτει εγκεκριμένες πιστώσεις ύψους δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.300.000 €).

 

Η υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα, θα ξεκινήσει μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης και θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης του προγράμματος και εξειδικεύοντια σε αυτήν.

 

  ΥΑ 412 2013 - Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 Οδηγός ΧΠ "Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού"

 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων - ΆΠ 1