Σκοπός και αντικείμενο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015 / Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» Σκοπός του Χ.Π. είναι η χρηματοδότηση μέτρων και παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πόλεων, με ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. Χρηματοδοτούνται δράσεις που εναρμονίζονται με το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, όπως προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν. 4178/2013 (όπως ισχύει) και καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα και οι οποίες υλοποιούνται κατά προτεραιότητα εντός γεωγραφικού προσδιορισμού της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής επιβάρυνσης.

 

Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου βάσει του άρθρου 40 του ν. 4178/2013

1 Δημιουργία και διαμόρφωση νέων κοινόχρηστων χώρων ιδίως μέσω απαλλοτριώσεων.
2

Ανάδειξη, διαχείριση και συντήρηση υφισταμένων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων πρασίνουστον αστικό ιστό με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων, ιδίως μέσω αναπλάσεων.

3 Δημιουργία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου με υπόγειους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
4 Αποκατάσταση δημοσίων διατηρητέων κτιρίων και μνημείων.
5

Διαμόρφωση /ανακαίνιση κτιρίων για επανάχρηση, που ανήκουν στην ιδιοκτησία φορέων τουευρύτερου δημόσιου τομέα, για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ήεν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.

6

Δημιουργία, συμπλήρωση, συντήρηση, διαχείριση δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ή /και δικτύων πράσινων παρεμβάσεων στον αστικό ιστό με σκοπό τη βελτίωση τωνπεριβαλλοντικών όρων.

7

Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερωνκοινόχρηστων χώρων, παιδότοπων και πλατειών.

8

Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κάθε είδους στο δημόσιο χώροτων πόλεων.

9

Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή,επισκευή - συντήρηση πεζοδρομίων ή και πεζοδρόμων και επιμέρους υποδομών τους.

10 Δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια για εμποδιζόμενα άτομα.
11

Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημείατης πόλης ή του Δήμου (κεντρικές πλατείες, κτίρια κεντρικών αξόνων, παραλιακών μετώπωνκ.λπ.).

12

Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και κτιριολογική σχολικών κτιρίων και υπαίθριων χώρωναυτών.

13 Καθαρισμός και οριοθέτηση ρεμάτων και έργα διευθέτησης και/ή ανάδειξης αυτών.
14 Ανάδειξη και προστασία περιοχών που χρίζουν ειδικής προστασίας μέσω αναπλάσεων.
15 Εργασίες διαμόρφωσης δωμάτων σε κτίρια ιδιοκτησίας δημοσίου φορέα.
16 Χρηματοδότηση ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης πολεοδομικού σχεδιασμού.
17

Ειδικά σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ιστορικούς τόπουςκαι οικιστικά σύνολα χαρακτηρισμένα ως μνημεία ορίζονται ως δράσεις περιβαλλοντικούισοζυγίου:

α. Αναπλάσεις.

β. Ανάδειξη δημοσίων κτιρίων.

γ. Απόκτηση διατηρητέων κτιρίων και μνημείων, καθώς και αποκατάσταση δημοσίωνδιατηρητέων κτιρίων και μνημείων.

18

Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχές ορίζονται ως δράσεις περιβαλλοντικούισοζυγίου οι δράσεις δημοσίου ενδιαφέροντος για την ανάδειξη και προστασία περιοχώνπλησίον αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών και διατηρητέων μνημείων εντόςτης γεωγραφικής ενότητας του οικείου Ο.Τ.Α..

 

Ο προϋπολογισμός του ΧΠ «Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015» σε δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου ορίζεται για το έτος 2014 σε 8.500.000 €. Η χρηματοδότηση ανά δήμο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00 ευρώ. Η διάρκεια του Χ.Π. εκτείνεται στο ημερολογιακόέτος 2015. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι έως και την 31.03.2015.

 

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Χ.Π. καλύπτει δήμους της χώρας με πληθυσμό άνω των5.000 κατοίκων οι οποίοι δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση στο παρελθόν από το Χ.Π. τουΠράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

 

 

 

To χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2014» έχει ως αντικείμενο α) τη χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών, με στόχο την κάλυψη δαπανών για διοικητικές υποχρεώσεις, αμοιβές συνεργατών, έργα/ προμήθειες και συντήρηση υλικών & εγκαταστάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, β) τη συγχρηματοδότηση εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE+, γ) την υλοποίηση έργων και δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, όπως επίσης και των φυσικών καταστροφών και δ) την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών της αυθαιρεσίας και παρανομίας στο φυσικό περιβάλλον, καθώς επίσης και για την αποκατάσταση των αντίστοιχων φθορών και ζημιών.

 

 

To ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2014» εξειδικεύεται ανα Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α.Π.)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΠ 1: Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και Δράσεις για προστασίας Θήρας

 • Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
 • ΝΠΙΔ
 • Γενική Γραμματεία ΥΠΕΚΑ

ΑΠ 2: Συγχρηματοδότηση Προγραμμάτων   Life +

 • Δήμοι
 • Δημοτικές επιχειρήσεις
 • ΝΠΔΔ
 • ΝΠΙΔ
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
 • ΥΠΕΚΑ και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς

ΑΠ 3: Πρόληψη αντιμετώπιση   συνεπειών Κλιματικής Αλλαγής και Φυσικών Καταστροφών

 • Δήμοι
 • Περιφέρειες
 • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 • ΥΠΕΚΑ και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς

ΑΠ 4: Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας / παρανομίας στο φυσικό περιβάλλον

 • Δήμοι
 • Περιφέρειες
 • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 • ΥΠΕΚΑ

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.500.000,00 €).

 

Πεδίο εφαρμογής του αποτελεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η διάρκειά του εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2014.

 

 

ΥΑ 840 2014 - Φυσικό Περιβάλλον

Οδηγός προγράμματος Φυσικό Περιβάλλον 2014

Πρόσκληση ΣΥΓΑΠΕΖ

Παράταση πρόσκλησης ΣΥΓΑΠΕΖ

Πρόσκληση Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών

 

 

 

Ενταγμένα Έργα στο Χ.Π. για το 2014 

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014» έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου και δεύτερου επιπέδου, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πολεοδομικής οργάνωσης στους Καλλικρατικούς Δήμους, καθώς επίσης και η συμπλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού με αναγκαίες μελέτες του δεύτερου επιπέδου, προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή των σχεδίων για την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και την περιβαλλοντική αναβάθμισή τους.

 

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση μελέτες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αποτελούν ιδίως:

 • Ρυθμιστικά Σχέδια
 • Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
 • Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
 • Πολεοδομικές Μελέτες
 • Πράξεις Εφαρμογής
 • καθώς επίσης και υποστηρικτικές μελέτες των παραπάνω, στο βαθμό που αυτές απαιτούνται για την προώθηση και ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως μεταξύ άλλων: γεωλογικές μελέτες, Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων, κλπ.

 

ΑΠ 1: Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού

 

Για την υλοποίηση του προγράμματος για το έτος 2014 το Πράσινο Ταμείο διαθέτει εγκεκριμένες πιστώσεις ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (4.000.000 €).

 

Η υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα, θα ξεκινήσει μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης και θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης του προγράμματος και εξειδικεύονται σε αυτήν.