Εγκεκριμένα Έργα στο ΧΠ  

 

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου και δεύτερου επιπέδου, σε Καλλικρατικούς Δήμους, καθώς επίσης και τη συμπλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού με αναγκαίες μελέτες, προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή των σχεδίων για την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και την περιβαλλοντική αναβάθμισή τους.

 

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση μελέτες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αποτελούν ιδίως:

  • Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
  • Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
  • Πολεοδομικές Μελέτες
  • Πράξεις Εφαρμογής
  • καθώς επίσης και υποστηρικτικές μελέτες των παραπάνω, στο βαθμό που αυτές απαιτούνται για την προώθηση και ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως μεταξύ άλλων: γεωλογικές μελέτες, Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων, κλπ.

 

Για την υλοποίηση του προγράμματος για το έτος 2012 το Πράσινο Ταμείο διαθέτει εγκεκριμένες πιστώσεις ύψους έξι εκατομμυρίων Ευρώ (6.000.000 €).

 

 ΥΑ 520 2012 - Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΧΠ Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 

 ΥΑ 4414 2012 - Πληρωμή Μελετητών