ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠ 1- ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΔΠΠ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠ 2 - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ LIFE+

 

To Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2013» έχει ως αντικείμενο α) τη χρηματοδοτική στήριξη των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών, με στόχο την κάλυψη δαπανών τους που δεν καλύπτονται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, β) τη συγχρηματοδότηση εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE+, γ) την υλοποίηση έργων και δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, όπως επίσης και των φυσικών καταστροφών, ιδιαιτέρως δε των σεισμών και δ) την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών της αυθαιρεσίας και παρανομίας στο φυσικό περιβάλλον,

καθώς επίσης και για την αποκατάσταση των αντίστοιχων φθορών και ζημιών.

 

To ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2013» εξειδικεύεται σε Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, όπου εμφανίζονται και οι δυνητικοί δικαιούχοι κατά ΑΠ:

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΠ 1: Στήριξη Φορέων Διαχείρισης   Προστατευόμενων Περιοχών

Φορείς   Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

ΑΠ 2: Συγχρηματοδότηση Προγραμμάτων   Life +

Δήμοι, Δημοτικές επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,   Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

ΑΠ 3: Πρόληψη αντιμετώπιση   συνεπειών Κλιματικής Αλλαγής και Φυσικών Καταστροφών

Δήμοι, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες   Διοικήσεις, ΥΠΕΚΑ και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς

ΑΠ 4: Αντιμετώπιση   αυθαιρεσίας / παρανομίας στο φυσικό περιβάλλον

Δήμοι, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες   Διοικήσεις, ΥΠΕΚΑ

 

Ο προϋπολογισμός του ορίζεται σε 2.500.000 €.

 

Πεδίο εφαρμογής του αποτελεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η διάρκειά του εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2013.

 

 ΥΑ 734 2013 - Φυσικό Περιβάλλον

 Πρόσκληση ΑΠ 1 - Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών