ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (του άρθρου 117 Ν.4412/16) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την: «Ασφάλεια, φύλαξη και επιτήρηση των εγκαταστάσεων στέγασης της έδρας του Πράσινου Ταμείου»

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη σε μορφή pdf ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΤΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Πατήστε εδώ για το αρχείο προς συμπλήρωση

Διευκρινίσεις επί της με αρ. πρωτ. 6317/2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

Ερώτηση 1: Καθώς στις σελ. 18-19 της ΤΕΥΔ (Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής Γ. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα) τα πεδία με α/α 2-5 αναφέρονται σε έννοιες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα (τεχνικό προσωπικό, τεχνικές υπηρεσίες, τεχνικό εξοπλισμό, συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού, σύνθετα προιόντα), παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν εφόσον ο οικονομικός […]

Διευκρινίσεις επί της με αρ. πρωτ. 6317/2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

  Ερώτηση 1: Το ποσό της Σύμβασης (€55.000), έτσι όπως περιγράφεται στις σελίδες 32 και 33 της Προκήρυξης, αντιλαμβανόμαστε ότι αφορά μόνο την επιλογή τράπεζας για παροχή υπηρεσιών τράπεζας οργανισμού και συνεπακολούθως το κόστος χρήσης των διατραπεζικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των εισπράξεων και μόνο (κωδικοί ΔΙΑΣ 90810-ΕΠΔΡΧ, 90811-ΤΥΡΑ & 90812-ΕΕΠΡΑ), το οποίο αποδίδεται, εν […]

«ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ διακηρύσσει συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς το Πράσινο Ταμείο για το έτος 2021, οι οποίες συνίστανται στην ένταξη του Πράσινου Ταμείου στην Διατραπεζική Υπηρεσία Διαχείρισης πληρωμών δικαιούχου Οργανισμού-Υπηρεσία DIAS CREDIT TRANSFER-CREDITOR DCT-CREDITOR, που λειτουργεί η εταιρία «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με […]

Αποτελέσματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης έργου LIFE 14 CAP/GR/000003

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης έργου LIFE 14 CAP/GR/000003. Απόφαση Πρακτικό Αξιολόγησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Στο Πλαίσιο Υλοποίησης Του Έργου LIFE 14 CAP/GR/000003 καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προτάσεων/αιτήσεων είναι η 06.05.2020 και ώρα 15:00 Πρόσκληση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο Υλοποίησης των Έργων LIFE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ LIFE: LIFE18 GIE/GR/000899: «Πρόληψη περιβαλλοντικού εγκλήματος με ‘Έξυπνες’ επιθεωρήσεις» (Prevent of waste crime by Intelligence Based Inspections) LIFE18 IPE/GR/000013: «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» (Circular Economy Implementation in Greece) Η προθεσμία για υποβολή των προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου λήγει την […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου LIFE14 ENV/GR/000858 – REWEEE

Παρακαλούμε δείτε συνημμένη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου LIFE με πλήρη τίτλο: «Ανάπτυξη και επίδειξη υποδειγμάτων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» – Development and Demonstration of Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Prevention and Reuse Paradigms (LIFE14 ENV/GR/000858). Το […]